Provozní řád studia

I.
Do registrace je nutné uvést pravdivé informace.
O zrušení registrace je nutné požádat písemně na info@acro-dancers.cz.

Registrací a přihlášením na lekce souhlasíte s Provozním řádem studia ACRO-DANCERS a zavazujete se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: http://www.acro-dancers.cz/cenik/

Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do studia a využívání jeho služeb.

III.
ACRO-DANCERS studio je otevřeno dle aktuálně platného rozvrhu, jenž je umístěn na webových stránkách: http://www.acro-dancers.cz/rozvrh-a-rezervace/

Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

IV.
Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 48 hodin před jejím začátkem.
Osoby se zakoupeným kurzem mají možnost, po včasném odhlášení z lekce využít náhrady za 2 zmeškané lekce.

Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas anebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému, vstup propadá.

V.
Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách před recepcí.

VI.
Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené
v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Cenné věci je možno vzít si s sebou do sálu, kde probíhá lekce.
Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR.
Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

VIII.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také
v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

IX.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. ACRO-DANCERS studio Třinec nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se
ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

X.
Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XI.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku
v prostorách studia.

XII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Děkujeme, že těmto bodům rozumíš.